Lättlera - Isolerlera

Isolerlera är ett samlingsbegrepp för material där isolerande komponenter såsom halm, träflis och lecakulor binds samman med lera. Dessa kallas då lerhalm, träflislera och lecalera. Begreppet lättlera används också för denna teknik men kan vara förvirrande eftersom ordet används i geologin och där betecknar en jordart med lerhalten 15 - 25 %.

Byggsätten med isolerlera är arbetsintensiva och torktiderna blir ganska långa, upp till 6 veckor för en väggtjocklek om 400 mm lerhalm. Om torktiden blir för lång och övriga villkor är gynnsamma för mikroorganismers tillväxt är det risk för kompostbildning då organiska material används.

Isolerlera framställs genom att blanda ihop lervälling och det isolerande materialet. Lervällingen kan vara tunn eller tjock beroende på hur pass stor grad av isolering som ska erhållas. Isolerleran kan formas till block, som sedan muras, eller gjutas i väggformar direkt. När isolerlera används måste det alltid finnas en bärande stomme som tar upp laster. I de flesta fall kan denna även fungera som stöd för klätterform när sådan används.