VEDMURNING - KUBBHUS

En hybridform av bärande teknik där lera används är ved-murning. Denna teknik uppstod under 1800-talet kring de framväxande sågverksindustrierna. Bostadslösa sågverks-arbetare fann på rådet att mura hus av spillvirke från planksågning.

Byggnadssättet att mura plankbitar på samma sätt som tegel i 1/2 stens löpförband kallas knubbteknik men har, eftersom dessa byggnader förekommer på många håll i landet, många dialektala variationer. Ett annat byggnadssätt är kubbtekniken som består av hopmurade runda eller kluvna ved- eller tim-merkubbar som lagts på tvären i väggen, en teknik som troligen har äldre anor än knubbtekniken.

Vedhustekniken återfinns främst i arbetarbostäder och ladu-gårdar, men även andra byggnader såsom byggmästarvillor, hotell och skolor är uppförda på detta sätt med ved lagd i lerbruk i väggarna mellan utvändig panel och invändig tapet.

Länkar & Artiklar
Hus av ved - Olle Hagmans hemsida om vedhus
Kubbhus - Bengt Fagerbergs hemsida om kubbhus
Murade trähus - av Conny Jerer och Stefan Westerberg